Blog

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ Q R)

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ (ສຟພລ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2011 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານ ທຸມມີ ສີລຳພັນມືຖື: (+856)-(020)-5559 1299, 5919 1128ອີເມລ: thoummysilamphan@gmail.com ຜູ້ປະສານງານຫລັກ Office address & contact ບ້ານໂພນສະຫວັນໄຊ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(061)-211 124ອີເມລ: qualifasc@gmail.com ພາລະກິດ – ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ ແລະ ຄົນພິການ;– ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປິ່ນປົວດ້ານການຢາ, ຈິດໃຈ, ການບຳບັດ, ການສຶກສາ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າໝາຍຫລັກ – ສົ່ງເສີມສິດທິຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດໃນຊຸມຊົນ, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຫາການບໍລິການທ້າງດ້ານການຢາ ແລະ […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ P)

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ (ສສກຊຍ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2013 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານນາງ ຂັນຄຳ ດວງສິລາມືຖື: (+856)-(020)-2200 0577ອີເມລ: khankhamduangsila@gmail.com ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານນາງ ຂັນຄຳ ດວງສິລາມືຖື: (+856)-(020)-2200 0577ອີເມລ: khankhamduangsila@gmail.com Office address & contact 04/379 ບ້ານຈອມເພັດເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-314 909 ພາລະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລະລຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳວາງອອກ ເປົ້າໝາຍຫລັກ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ສສກຊຍ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫລາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນທາງດ້ານອາການການກິນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ M)

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2007 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີມືຖື: (+856)-(021) 5999 8365ອີເມລ: pamouane@laomfa.org ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີມືຖື: (+856)-(021) 5999 8365ອີເມລ: pamouane@laomfa.org Office address & contact ໜ່ວຍ 13 ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປ.ນ 4030 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທ: (+856)-(021)-226 018, (030)-948 1265; ແຟັກ: (+856)-(021)-226 019ອີເມວ: mfa@laomfa.orgເວັບໄຊສ໌: www.laomfa.org ພາລະກິດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໃນການບໍລິການທີ່ຍືນຍົງ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍການ (i) […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ L)

ສະມາຄົມຮັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ສຮຊທ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2012 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານນາງ ຄໍາຫຼ້າ ພຸດທະລາດໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2242 6203ອີເມລ: khamlaair@gmail.com ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານນາງ ສຸດອຸທອນ ອິນທິລາດໂທລະສັບ: (+856)-(020)-9996 4998ອີເມລ: yong_inthirath@hotmail.com Office address & contact 189/15 ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2242 6203 ພາລະກິດ ຮ່ວມມືປະສານງານເພື່ອຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເປົ້າໝາຍຫລັກ ເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດ້ານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ພື້ນຖານການສຶກສາ ແລະ ສາທາສົາງເສີມການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຢືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ H K)

ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2007 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊ ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊມືຖື: (+856)-(020)-2232 4411ອີເມລ: phetvilay.phom@gmail.com Office address & contact 291 ບ້ານສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເລກໄປສະນີ 3517 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-264 291 (ຕໍ່ 105) ອີເມລ: huamjaiasasamak@hotmail.com ພາລະກິດ 1) ສ້າງອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.2) ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນການຄົ້ນຄິດລິເລີ່ມຫາທາງເລືອກເພື່ອປະກອບອາຊີບໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ.3) ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໄວໜຸ່ມໃນການຜະລິດສື່ແບບສ້າງສັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ.4) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ,ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນການນຳພາກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ. ເປົ້າໝາຍຫລັກ 1) ສືບຕໍ່ສ້າງບ່ອນຝຶກງານທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ […]

Scroll to top