ກ່ຽວກັບ

 
– ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ສະບັບເລກທີ່ 149/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011.
– ອີງຕາມຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ສະບັບ ເລກທີ່ 02/ນພ, ລົງວັນທີ່ 27 ເມສາ 2012.
– ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ເລກທີ່ 251/ພນ, ລົງວັນທີ 07/05/2013
 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

1.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນທຳມະຊາດບຳບັດ (ກາຍະບຳ ແລະ ໂພຊະນະທຳມະຊາດບຳບັດ)
2.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ (ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ, ຈາລິຍະທຳ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສູນເຜີຍແຜ່ຮູບເງົາປະຫວັດຂອງທ່ານຜູ້ນຳ ແລະ ວິລະບູລຸດຂອງຊາດລາວ
3.ສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນດ້ານພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະສ້າງຫໍສະໝຸດຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານ
4.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ສູນບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນ, ອຸທົກກະໄພ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກໃນຊົນນະ ບົດ, ສູນສົງເຄາະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກຳພ້າ, ຄົນສູງຍາຍຸ (ຂາດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ)
5.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນດ້ານກິລາ ແລະ ກິດຈະກຳ ທຸກປະເພດ ແກ່ເຍົາວະຊົນເພື່ອຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ
 

ຄຳຂວັນ

ຊ່ວຍຜູ້ຈຳເປັນ ບໍ່ຊ່ວຍຜູ້ເຫັນແກ່ໄດ້ ເຊື່ອມຕໍ່ຈິດໃຈ ພັດທະນາຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວ

ວິໄສທັດ

ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ຕ້ອງເປັນອົງກອນອັນດັບໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ, ກິລາ, ວັດທະນະທຳ, ຄຸນນະທຳ, ພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສົງເຄາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສ້າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄົບທຸກຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ
 

ຄະຕິເຕືອນໃຈ

1)ຍອມໃຫ້ເປັນ ເຢັນໃຫ້ພໍ ບໍ່ຂໍແກ້ຕົວ ແຕ່ຂໍແກ້ໄຂ “ຍຢບຕ
2)ຈິງໃຈ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ຈສປມ

ຄະນະບໍລິຫານ

1. ທ່ານ ສຸວັນນະພອນ ພົມສະຫວັດ
1. ທ່ານ ສຸວັນນະພອນ ພົມສະຫວັດ
2. ທ່ານ ມະນີວົງ ເທບສະຫວັນ
2.ທ່ານ ມະນີວົງ ເທບສະຫວັນ
3. ທ່ານນາງ ແສງຈັນ ພົງສະຫວັດ

ພະນັກງານ

Scroll to top